You are here

徳島県,美馬郡 つるぎ町

This is the 徳島県,美馬郡 つるぎ町 Postcode page list. Its detail is as below.

More Information


町域 Town Postcode
以下に掲載がない場合 IKANIKEISAIGANAIBAAI 779-4100
一宇(赤松、寺地) ICHIU(AKAMATSU.TERAJI) 779-4302
一宇(出羽、臼木、漆日浦、大屋内、 ICHIU(IZURIHA.USUKI.URUSHIBIURA.OYA 779-4305
一宇(一宇、蔭、樫地、剪宇、太刀之 ICHIU(ICHIU.KAGE.KASHIJI.KIRIU.TACH 779-4301
一宇(伊良原、大野、九藤中、子安、 ICHIU(IRAHARA.ONO.KUDOJU.KOYASU.HIS 779-4304
一宇(漆野瀬、河内、桑平、葛籠、平 ICHIU(URUSHINOSE.KAWACHI.KUWADAIRA. 779-4306
一宇(大佐古、奥大野、川又、實平、 ICHIU(OZAKO.OKUONO.KAWAMATA.SANEHIR 779-4307
一宇(大横、木地屋、切越、十家、中 ICHIU(OYOKO.KIJIYA.KIRIKOSHI.TOIE.N 779-4303
貞光(馬出、大須賀、中須賀、西浦、 SADAMITSU(UMADASHI.OSUKA.NAKASUKA.N 779-4101
貞光(浦山、乙部、皆瀬、竹屋敷、長 SADAMITSU(URAYAMA.OTOBE.KAIZE.TAKEY 779-4105
貞光(江ノ脇、岡、宮内) SADAMITSU(ENOWAKI.OKA.MIYAUCHI) 779-4103
貞光(大久保、皆瀬川向、捨子谷南、 SADAMITSU(OKUBO.KAIZEKAWAMUKAI.SUTS 779-4106
貞光(太田西、太田東、太田東山、小 SADAMITSU(OTANISHI.OTAHIGASHI.OTAHI 779-4104
貞光(川見、川見津、川見西、長瀬、 SADAMITSU(KAWAMI.KAWAMITSU.KAWAMINI 779-4108
貞光(吉良、木屋、猿飼、成谷、日浦 SADAMITSU(KIRA.KOYA.SARUKAI.NARUTAN 779-4109
貞光(家賀道上、家賀道下、平野、長 SADAMITSU(KEKAMICHIUE.KEKAMICHISHIT 779-4107
貞光(大坊、辻、西山、野口、平石、 SADAMITSU(DAIBO.TSUJI.NISHIYAMA.NOG 779-4102
半田(青野、折坂、小井野、高清、坂 HANDA(AONO.ORISAKA.KOINO.KOSE.SAKAN 779-4404
半田(上蔭、蔭名、田井、日浦) HANDA(UWAKAGE.KAGEMYO.TAI.HIURA) 779-4402
半田(逢坂、小野、天皇、中藪、松生 HANDA(OSAKA.ONO.TENNO.NAKAYABU.MATS 779-4401
半田(樫尾、紙屋、小谷、佐古戸、下 HANDA(KASHIO.KAMIYA.KODANI.SAKODO.S 779-4406
半田(葛城、上喜来、中熊、長野、日 HANDA(KATSURAGI.KAMIGIRAI.NAKAGUMA. 779-4405
半田(木ノ内、京都、猿飼、白石、西 HANDA(KINOCHI.KYOTO.SARUKAI.SHIROIS 779-4403
半田(東毛田) HANDA(HIGASHIKETA) 779-4407

Add new comment

You are here